RESERVAS IGLESIA

21/05/2024
Martes
08:30-09:00
Monasterio 
Misas diarias 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
21/05/2024
Martes
20:00-20:30
Monasterio 
Misas diarias 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
21/05/2024
Martes
20:30-21:00
Monasterio 
Misas diarias 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
22/05/2024
Miércoles
08:30-09:00
Monasterio 
Misas diarias 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
22/05/2024
Miércoles
20:00-20:30
Monasterio 
Misas diarias 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
22/05/2024
Miércoles
20:30-21:00
Monasterio 
Misas diarias 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
23/05/2024
Jueves
08:30-09:00
Monasterio 
Misas diarias 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
23/05/2024
Jueves
20:00-20:30
Monasterio 
Misas diarias 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
23/05/2024
Jueves
20:30-21:00
Monasterio 
Misas diarias 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
24/05/2024
Viernes
08:30-09:00
Monasterio 
Misas diarias 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
24/05/2024
Viernes
20:00-20:30
Monasterio 
Misas diarias 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
24/05/2024
Viernes
20:30-21:00
Monasterio 
Misas diarias 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
25/05/2024
Sábado
11:30-12:00
Monasterio 
Bautizo 
Lila Coghen 
619237792 
25/05/2024
Sábado
12:00-12:30
Monasterio 
Bautizo 
Lila Coghen 
619237792 
25/05/2024
Sábado
12:30-13:00
Monasterio 
Bautizo 
Lila Coghen 
619237792 
26/05/2024
Domingo
12:00-12:30
Monasterio 
Misa dominical 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
26/05/2024
Domingo
12:30-13:00
Monasterio 
Misa dominical 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
26/05/2024
Domingo
13:00-13:30
Monasterio 
Misa dominical 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
26/05/2024
Domingo
13:30-14:00
Monasterio 
Misa dominical 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
26/05/2024
Domingo
17:00-17:30
Monasterio 
Bautizo 
Pedro Serra 
619237792 
26/05/2024
Domingo
17:30-18:00
Monasterio 
Bautizo 
Pedro Serra 
619237792 
26/05/2024
Domingo
18:00-18:30
Monasterio 
Bautizo 
Pedro Serra 
619237792 
26/05/2024
Domingo
20:00-20:30
Monasterio 
Misa dominical 
Pablo Calzado Fernández 
619237792 
26/05/2024
Domingo
20:30-21:00
Monasterio 
Misa dominical 
Pablo Calzado Fernández 
619237792